SF09logo
Thursday 17 – Friday 25 July 2014
Dydd Iau 17 – Dydd Gwener 25 Gorffennaf 2014

Flickr Logo

Sut i fod yn noddwr

Digwyddiad ymgysylltiad cyhoeddus nad yw’n gwneud elw yw Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam, ac rydym yn dibynnu ar gefnogaeth gael ein partneriaid a’n noddwyr i sicrhau fod llwyddiant yr Ŵyl yn parhau o flwyddyn i flwyddyn. 

Sefydlwyd yr Ŵyl yn 1998 ac ers hynny mae wedi bod yn rhan annatod o’r gymuned leol, yn ogystal ag yn ddigwyddiad allweddol ar gyfer pobl sy’n frwd ynglŷn a gwyddoniaeth o bob cwr o Gymru, Gogledd Orllewin Cymru a Chanolbarth Lloegr.

Gan ddenu nifer fawr o ymwelwyr bob blwyddyn, mae’r Ŵyl yn cynnwys Rhaglen Ysgolion, Cystadleuaeth, Rhaglen Gyhoeddus a diwrnod addysgiadol i’r teulu o’r enw Gwychoniaeth.

Fel noddwr digwyddiad yng Ngŵyl Wyddoniaeth Wrecsam, bydd eich corff yn gysylltiedig â digwyddiad cymunedol sefydlog sy’n denu arbenigwyr a siaradwyr arbenigol amlwg y mae llawer o bobl yn eu mynychu flwyddyn ar ôl blwyddyn.  

Roedd Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2011 yn llwyddiannus iawn gyda dros 8,000 o ymwelwyr ar y cyfan. Yn ogystal â rhaglenni arbennig ar gyfer Ysgolion Cynradd ac Uwchradd, roedd cangen gyhoeddus gyffredinol yr Ŵyl yn cynnwys rhaglen wyth-niwrnod llawn o sgyrsiau, sioeau ac arddangosiadau gan rai o feddylwyr gwyddonol blaenllaw’r wlad, yn cwmpasu ystod amrywiol o bynciau o delesgopau 21ain ganrif a bioleg profiad ysbrydol, i etifeddiaeth enetig cymdeithas ganoloesol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a pham bod rhegi yn ei gwneud yn haws goddef poen.  

Roedd yr uchafbwyntiau eraill yn cynnwys BBC Radio Wales yn sgwrsio gyda’r awdur arobryn, y darlledwyr a’r meddyg Dr Ben Goldacre, arbenigwr gwyddoniaeth Blue Peter yn cynnig golwg ryngweithiol ar y wyddoniaeth tu ôl i bolymerau, a chwis tafarn gyda thîm o arbenigwyr Prifysgol Glyndŵr yn cystadlu yn erbyn tîm rheolaidd y dafarn.

Bu’r Ŵyl hefyd yn arddangos rhywfaint o’r ymchwil dosbarth-rhyngwladol a ymgymerir ym Mhrifysgol Glyndŵr, gan gynnwys y defnydd o  biopolymerau yn y sector iechyd, cyfansoddau a’u goblygiadau i’r diwydiant awyr ac effaith technoleg dynwaredu ar addysg gofal iechyd.

Bydd 2012 yn nodi pen-blwydd Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yn 14. Mae’r rhaglen wrthi’n cael ei datblygu ar hyn o bryd, ac yn cynnwys digwyddiadau wedi’u cynllunio i apelio at bobl o bob oedran a diddordeb – o ddigwyddiadau sy’n addas i blant i ddigwyddiadau cefnogi busnes.

Mae ein pecynnau nawdd wedi’u teilwra’n arbennig yn ddelfrydol nid yn unig i godi proffil eich cwmni ond hefyd i gefnogi eich cymuned leol. 

Dyma ble gallwch chi gyfranogi!

Ein nod

Ein nod gyda Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yw cyrraedd gymaint o bobl â phosib yn y gymuned leol i rannu ym myd rhyfeddol gwyddoniaeth. Nid ydym yn gwneud elw, ac mae bron bob un o’n digwyddiadau am ddim i’w mynychu. Ble’r ydym yn codi tâl mynediad, dim ond i gwrdd â’r costau y mae hyn.

Sut allwch chi helpu?

Gyda’ch nawdd chi gallwn gadw gymaint o elfennau’r rhaglen gyhoeddus â phosibl i’w mynychu am ddim. Mae hyn yn ein galluogi i barhau i weithrio tuag at ein nod o roi cyfle i bawb yn y gymuned leol ddysgu. 

Ein pecynnau nawdd

Nid oes gennym becynnau nawdd gosod am ein bod eisiau i chi gael yr hyblygrwydd i ddewis a dethol beth sydd fwyaf priodol i’ch busnes chi.

Byddwch yn gallu dewis o noddi Darlith Gyhoeddus benodol i Ŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yn gyffredinol.

Pe hoffech drafod yr opsiynau nawdd ymhellach, ffoniwch dîm Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam ar 01978 293466 neu ebostiwch wsf@glyndwr.ac.uk

This website is believed to no longer be in use and will be removed on 05/06/2017. If you believe this website is still being used please contact m.jasek@glyndwr.ac.uk